HVORDAN SØKE

Det benyttes ikke særskilt søknadsskjema.
Legeattest må følge søknaden. Legeattesten må presist beskrive funksjonshemmingen, slik at den er på det tidspunkt søknaden innsendes.

Utskrift av siste ligning for søker ( ektefelle / samboer / forsørger må vedlegges søknaden. Det oppfordres også til at det konkret angis hva det søkes om og hvilket beløp det gjelder.


Når det gjelder hjelpemiddel til aktivitet og søker er over 26 år, er det i forkant av søknad til legatet viktig at man tar kontakt med NAV Hjelpemiddelsentral for å avklare om det aktuelle hjelpemiddelet kan søkes om og dekkes som aktivitetsmiddel via NAV Hjelpemiddelsentral.


Legatet forutsetter for søknad til seg, at du har søkt om aktivitetsmiddel fra NAV Hjelpemiddelsentral og har fått avslag derfra.

Dokumentasjon som utbes er 1:søknaden til NAV, 2:avslagsbrevet, 3:og at søknaden er innsendt til NAV før budsjettet for aktivitetsmidler var tomt.