Advokat Tom Stavnes, MNA

Org nr: 971 555 246

v / Anne-Lise Groven Hoffmann

E-post: anne-lise.hoffmann@stavnes.no

Postadresse: c/o adv. Tom Stavnes, Postboks 62 Sentrum, 0101 Oslo
Telefon: +47 929 93323

Stiftelsen Cathrine og Nils Hals' legat for funksjonshemmede

Legatet yter hjelp til fysisk funksjonshemmede enkeltindivider, fortrinnsvis på områder hvor det offentlige ikke yter bidrag, for eksempel til spesialutstyr eller utdannelse. Det går også an å søke til utbedring av bolig.

Det er vesentlig for søknadsbehandlingen at funksjonshemmingen beskrives nøyaktig.

Legeattest må følge søknaden. Legeattesten må presist beskrive funksjonshemmingen, slik den er på det tidspunkt søknad innsendes. Utskrift av siste ligning for søker/ ektefelle/ samboer/ forsørger må vedlegges søknaden. Det oppfordres også til at det konkret angis hva det søkes om og hvilket beløp det gjelder.

Når det gjelder hjelpemiddel til aktivitet og søker er over 26 år, er det i forkant av søknad til legatet viktig at man tar kontakt med NAV Hjelpemiddelsentral for å avklare om det aktuelle hjelpemiddelet kan søkes om og dekkes som aktivitetshjelpemiddel via NAV Hjelpemiddelsentral. Det kan da søkes legatet om dekning av egenandelsavgiften som må betales ved innvilgelse av aktivitetshjelpemiddel fra NAV Hjelpemiddelsentral.

Støtte til feriereiser har i de senere år vært lavt prioritert i legatet.

Det er vedtatt personvernerklæring for legatet, som tilsendes på forespørsel.